Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej


Kalendarium Stowarzyszenia

 

Rok 2015

 

09.04.2015 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP w dniu 17.03.2015 r.


W dniu 17.03.2015 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia według następującego porządku:

 1. Życzenia na Święta Wielkanocne.
 2. Przygotowania do zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Sprawy personalne.
 4. Sprawy finansowe.

Ad. 2. Głównym punktem posiedzenia były ustalenia organizacyjne do przeprowadzenia zawodów strzeleckich o puchar Prezesa Stowarzyszenia. Zawody są organizowane przy ścisłej współpracy z 2. RWT SP. Aktualnie opracowywany jest regulamin zawodów. Ze względu na prowadzony w kwietniu br. remont strzelnicy wojskowej ustalony został nowy termin zawodów na dzień 16 maja br.

Zaproponowane zostały następujące punkty nauczania:

 • pokaz sprzętu łączności oraz rozwijanie polowej łączności telefonicznej;
 • zakładanie odzieży ochronnej i maski p/gaz;
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej;
 • punkt nauczania zorganizowany przez Oddział Żandarmerii Wojskowej;
 • budowa broni strzeleckiej;
 • nauka celowania z broni strzeleckiej z wykorzystaniem trenażera CYKLOP;
 • strzelanie z pistoletu wojskowego - tylko dla osób dorosłych;
 • rzut granatem szkolnym do celu;
 • punkt atrakcji dla dzieci - lotki, bule, radiotelefony itp.

Na strzelnicy zapewniony będzie catering. Przewidywany koszt uczestnictwa - 10 zł. Zaplanowano wysłanie zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do Mecenasów Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych i współpracujących stowarzyszeń, kół i organizacji z terenu Bydgoszczy.

Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do licznego udziału w zawodach - jest możliwość przybycia na strzelnicę z członkami rodzin.
 

Ad 3. Do Zarządu Stowarzyszenia w ostatnim okresie wpłynęły 2 deklaracje członkowskie. Po zapoznaniu się z deklaracjami Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia nw. osoby:

 1. płk w st. spocz. KACZMARSKI Marian;
 2. płk w st. spocz. SAJDAK Ryszard.

Nowoprzyjętym kolegom życzymy owocnej współpracy i satysfakcji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 

Ad 4. Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy opłacania składek członkowskich. W związku ze stwierdzonymi przypadkami nieopłacenia składek Zarząd został zmuszony do wystosowania pism do 9 członków Stowarzyszenia z przypomnieniem o uregulowaniu zaległości, ponieważ zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku wymusza na Zarządzie statutowy obowiązek wykreślenia danej osoby z listy członków Stowarzyszenia (patrz: Statut Stowarzyszenia, § 14 i § 15).

Opracował: ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

[ Powrót do wiadomości... ]
 

12.02.2015 - Notatka z okolicznościowego tłustoczwartkowego Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP.-
 

W dniu 12.02.2015 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia odbyło się okolicznościowe tłustoczwartkowe spotkanie członków Stowarzyszenia. Tradycyjnie swoje gościnne progi uczestnikom spotkania udostępniła restauracja “DEDAL” w hotelu “IKAR” przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy. Na godzinę 17.00 przybyło 18 amatorek i amatorów pączków :-).


Prezes Stowarzyszenia życzy uczestnikom smacznego.
Prezes Stowarzyszenia życzy uczestnikom smacznego.
 

Oczywiście słodkości nie były jedynymi smakowitymi potrawami przygotowanymi na ten wieczór przez personel restauracji. Nikt z uczestników ze spotkania nie miał prawa wyjść głodny :-).

Przybyłych gości i członków powitał Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING - Prezes Honorowy Stowarzyszenia;
 • ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek BUJAK - Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • płk w st. spocz. Tomasz PIOTROWSKI - Prezes Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej “Żandarm” w Bydgoszczy;
 • ppłk Arkadiusz SYPNIEWSKI - Zastępca Dowódcy 22. ODN;
 • ppłk rez. Alfred ZAŁUŻNY - Mecenas Stowarzyszenia.


Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wita uczestników spotkania.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wita uczestników spotkania.
 

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Certyfikatu Mecenasa Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej, przyznanego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, dla ppłk. w st. spocz. dr. inż. Leszka BUJAKA. Tytuł i patent mecenasa został przyznany za duże zaangażowanie w wspieraniu działań integrujących środowisko członków i sympatyków Stowarzyszenia. Certyfikat w imieniu Zarządu wręczył Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.


Nowy Mecenas Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek BUJAK.
Nowy Mecenas Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek BUJAK z certyfikatem w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia.
 

W dalszej części spotkanie przebiegało w sympatycznej koleżeńskiej atmosferze. Pysznych pączków wystarczyło dla wszystkich uczestników :-).


Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
 


Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
 


Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
 


Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
Uczestnicy spotkania tłustoczwartkowego.
 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w okolicznościowym tłustoczwartkowym posiedzeniu Zarządu i stworzenie bardzo miłej atmosfery spotkania.

Opracował: płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.

[ Powrót do wiadomości... ]
 

07.02.2014 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP w dniu 26.01.2015 r.


W dniu 26.01.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w nowym składzie, wybranym przez Walne Zebranie Członków w dniu 16.01.2015 r. W zebraniu uczestniczył także nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia płk rez. Marek DRUMOWSKI.


Zarząd Stowarzyszenia.
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Od lewej: nowy członek Zarządu st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI, nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ, ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI i ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.
 


Zarząd Stowarzyszenia.
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Od lewej: nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek DRUMOWSKI, ppłk rez. Czesław HRUT, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ, ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI i ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.
 

Przyjęto następujący porządek dzienny posiedzenia Zarządu:

 1. Wyznaczenie członków do pełnienia określonych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Analiza „Planu pracy Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na 2015 rok” i ogólne ukierunkowanie do działalności.
 3. Omówienie Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego.
 4. Sprawy bieżące.

Głównym punktem pierwszego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia było wyznaczenie członków do pełnienia poszczególnych funkcji w Zarządzie. Wcześniej, w wyniku wyborów w dniu 16 stycznia 2015 r., decyzją Walnego Zebrania Członków na Prezesa Stowarzyszenia wybrany został płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. Natomiast, w wyniku dyskusji i uzgodnień w czasie posiedzenia, Zarząd Stowarzyszenia na nową kadencję 2015-1018 ukonstytuował się następująco:

 • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia - ppłk rez. Czesław HRUT;
 • Zastępca Prezesa Stowarzyszenia - ppłk w st. spocz. pil. Janusz NIEWIADOMY;
 • Sekretarz - ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI;
 • Skarbnik - ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
 • Członek Zarządu - st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI;
 • Członek Zarządu - ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.

Po dokonaniu tych ważnych ustaleń członkowie Zarządu przystąpili do rozpatrywania pierwszych istotnych spraw dotyczących działalności bieżącej Stowarzyszenia.

Analizując plan pracy na 2015 rok członkowie Zarządu zgłaszali swoje sugestie co do sposobu realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego oraz efektywniejszego popularyzowania Stowarzyszenia w środowisku wojskowym i społeczności lokalnej

Podczas omówienia przygotowania i przebiegu Noworocznego Spotkania Koleżeńskiego głos zabrali Sekretarz i Skarbnik Stowarzyszenia. Oceniono, że spotkanie było dobrze przygotowane i przebiegło w miłej atmosferze, a należne opłaty zostały terminowo uregulowane. Niemniej, Skarbnik zwrócił uwagę na fakt nieprzybycia na spotkanie ośmiu członków Stowarzyszenia, którzy wcześniej deklarowali swój udział w spotkaniu. Z tego powodu poniesione zostały koszty, ponieważ w restauracji zarezerwowane były miejsca dla wszystkich osób potwierdzających swój udział w spotkaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono, że w zaproszeniach do udziału w kolejnych przedsięwzięciach dołączana będzie informacja, iż potwierdzenie udziału w danym spotkaniu będzie uważane jako zobowiązanie do uiszczenia kosztu uczestnictwa, również w przypadku nieprzybycia na spotkanie z różnych przyczyn. Zgłoszone wcześniej uczestnictwo będzie można odwołać, bez konsekwencji, z 3-dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach organizacyjnych Zarząd postanowił przyjąć zwyczaj składania życzeń imieninowych członkom poprzez stronę internetową Stowarzyszenia. Do sporządzenia wykazu solenizantów i przekazania do administratora strony internetowej, zobowiązany został Sekretarz.

Zarząd Stowarzyszenia podjął również uchwałę o honorowaniu członków-jubilatów Stowarzyszenia z okazji ukończenia 75. roku życia i co kolejne 5 lat - każdorazowo okolicznościowym dyplomem z życzeniami oraz jednorazowo pamiątkowym znaczkiem Stowarzyszenia w etui.

Na koniec ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w trzeciej dekadzie marca br. Głównym punktem porządku posiedzenia będzie postawienie zadań do realizacji zamierzeń II-go kwartału, a w szczególności związanych z przygotowaniem i organizacją zawodów strzeleckich. Podjęte zostaną także działania statutowe w stosunku do osób zalegających z opłacaniem składek członkowskich.

Na zakończenie posiedzenia Zarządu Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG pogratulował wszystkim członkom wyznaczenia na funkcje w Zarządzie, życząc wszelkiej pomyślności w wypełnianiu zadań statutowych na rzecz Stowarzyszenia, jak również wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.

Opracował: ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

[ Powrót do wiadomości... ]
 

16.01.2015 - Plan pracy SŻPiS 2 KOP na 2015 r.


Odznaka SŻPiS 2. KOP “Plan pracy Stowarzyszenia na 2015 r.” zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 16.01.2015 r. [ Zobacz więcej ].
 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 
 

Rok 2014

 

20.03.2014 - Informacja o specjalnym programie grupowego ubezpieczenia na życie.


Wielu z nas przekonało się jak niekorzystne warunki proponują firmy ubezpieczeniowe po wygaśnięciu ubezpieczenia grupowego na życie (np. po przejściu na emeryturę) i kontynuowaniu ubezpieczenia indywidualnie.


MBU
 

W celu umożliwienia zawarcia korzystniejszego ubezpieczenia powstało Stowarzyszenie “My Ubezpieczeni”, które przygotowało specjalny program grupowego ubezpieczenia na życie dla żołnierzy będących w rezerwie jak i w czynnej służbie oraz dla członków ich rodzin. Program pozwala zminimalizować koszty związane z samym ubezpieczeniem oraz zwiększa jego zakres i może stanowić wyraźną przewagę nad ubezpieczeniem zawieranym indywidualnie.


My Ubezpieczeni
 

Osoby zainteresowane tym tematem mogą zapoznać się z materiałami dołączonymi do tej informacji oraz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (http://www.mbu.com.pl):

 • Pani Marlena Szamocka, tel. +48 604 171 913, ul. Gdańska 143/8, 85-022 Bydgoszcz, e-mail: marlena.szamocka@mbu.com.pl
 • Pan Witold Antosik, tel. +48 782 880 000, ul. Gdańska 143/8, 85-022 Bydgoszcz, e-mail: witold.antosik@mbu.com.pl

Załączniki (4 pliki PDF):

[ Powrót do wiadomości... ]
 

13.01.2014 - Plan pracy SŻPiS 2 KOP na 2014 r.


Odznaka SŻPiS 2. KOP “Plan pracy Stowarzyszenia na 2014 r.” zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10.01.2014 r. [ Zobacz więcej ].
 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 
 

Rok 2013

 

15.04.2013 - Porozumienie o współpracy z 2. RWT Bydgoszcz.


Odznaka 2 RWT W dniu 09.04.2013 r. w sali tradycji 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy 2. RWT, reprezentowanym przez Szefa ppłk Wiesława Terebę i Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej, reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia płk rez. Krzysztofa Załóg. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele dowództwa 2. RWT oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 

W swoich wystąpieniach Szef 2. RWT i Prezes Stowarzyszenia przedstawili główne założenia porozumienia i zakres współpracy oraz pierwsze informacje o planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Złożone zostały również życzenia owocnych obopólnych korzyści z podpisania porozumienia, a także życzenia powodzenia i sukcesów w dalszej działalności służbowej. [ Treść porozumienia, plik PDF ]
 


ppłk Wiesław Tereba i płk rez. Krzysztof Załóg
Na zdjęciu od lewej: Szef 2. RWT ppłk Wiesław Tereba, Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg.
 


ppłk Wiesław Tereba i płk rez. Krzysztof Załóg
Na zdjęciu od lewej: Szef 2. RWT ppłk Wiesław Tereba, Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof Załóg.
 


Uczestnicy podpisania Porozumienia...
Po akcie podpisania porozumienia wykonano wspólną fotografię uczestników uroczystości, a następnie członkowie Zarządu Stowarzyszenia zapoznali się z eksponatami i materiałami zgromadzonymi w sali tradycji.
 

Ppłk rez. Czesław Hrut

[ Powrót do wiadomości... ]
 

12.04.2013 - Konkurs na opracowanie logo SŻPiS 2KOP.


W dniu 09.04.2013 r. podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP zapadła decyzja o ogłoszeniu konkursu na opracowanie logo Stowarzyszenia. Oczywiście, dotychczasowa odznaka Stowarzyszenia pozostaje bez zmian. Logo ma służyć celom promocyjnym i marketingowym, które będzie umieszczane na drukach, stronach internetowych i innych mediach. Ma charakteryzować się prostotą i jednoznacznym przekazem o charakterze Stowarzyszenia. W skład Komisji Konkursowej wchodzą koledzy: Krzysztof Załóg, Janusz Niewiadomy, Jan Staliński.
 

Zapraszamy wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia oraz osoby z Jednostek Wojskowych współpracujących ze Stowarzyszeniem, do aktywnego udziału w tym konkursie. Oczekujemy, że Wasze talenty zostaną owocnie wykorzystane i powstanie dzieło, z którym wszyscy będziemy się dumnie utożsamiali. Życzę weny twórczej! Powodzenia.
 

Do pobrania:

 • Regulamin konkursu, plik PDF lub DOC;
 • Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu (Załącznik 1), plik PDF lub DOC;

[ Powrót do wiadomości... ]
 

26.01.2013 - Pożegnanie z mundurem płk. Marka Drumowskiego.


W dniu 24.01.2013 r. Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP płk rez. Krzysztof ZAŁÓG uczestniczył w spotkaniu koleżeńskim zorganizowanym w  Warszawie przez kończącego służbę wojskową długoletniego żołnierza 2. KOP płk. Marka DRUMOWSKIEGO, który pełnił obowiązki służbowe w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku Zastępcy Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności Sił Powietrznych.
 

Z tej okazji Prezes Stowarzyszenia wręczył odchodzącemu do rezerwy oficerowi pamiątkowy dyplom oraz złożył w imieniu członków Stowarzyszenia życzenia wszelkiej pomyślności i zrealizowania zamierzonych celów na cywilnej ścieżce życia. Pan płk Drumowski serdecznie podziękował za życzenia oraz wyraził chęć wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia, czemu jesteśmy bardzo radzi.
 


Płk Marek Drumowski
Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza dyplom odchodzącemu do rezerwy płk. Markowi Drumowskiemu.


Płk Marek Drumowski
Panie Pułkowniku, wszelkiej pomyślności na cywilnej ścieżce życia.

Płk rez. Krzysztof Załóg

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

12.01.2013 - Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia.


W dniu 11.01.2013 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP. W zebraniu uczestniczyło 51 członków.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 11.01.2013 r.
 

Jak co roku, podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2012 roku. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. Marian DERING. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji płk rez. Tadeusz LEWANDOWSKI, a Skarbnik Stowarzyszenia, ppłk rez. Henryk NAZAREWICZ, poinformował członków o przychodach i rozchodach finansowych Stowarzyszenia.
 

płk rez. Krzysztof Załóg

Ważnym punktem porządku Zebrania były pierwsze w historii naszego Stowarzyszenia wybory nowego Prezesa, w związku ze złożoną rezygnacją przez gen. bryg. Mariana DERINGA. W przeprowadzonym głosowaniu nowym Prezesem Stowarzyszenia został jednogłośnie wybrany płk rez. Krzysztof ZAŁÓG (zdjęcie obok). Zebrani członkowie serdecznie podziękowali ustępującemu Prezesowi za powołanie do życia naszego Stowarzyszenia, ukształtowanie podstaw jego funkcjonowania i pięcioletnie kierowanie naszą organizacją. Gen. bryg. Marian DERING podziękował zebranym za gorące słowa kierowane pod jego adresem i podziękował również ustępującemu członkowi Zarządu, dotychczasowemu wiceprezesowi, ppłk Wiesławowi KOSICKIEMU - współtwórcy i pomysłodawcy Stowarzyszenia.

Nowy Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG podziękował zebranym za zaufanie i wybór, zapewnił, że będzie sprawnie kierował Stowarzyszeniem, że ma pomysły na dalszą działalność Stowarzyszenia, powiększenie liczby członków, a także na zwiększenie środków finansowych na działalność statutową.
 


Stowarzyszenie2KOP.pl - 11.01.2013 r.
 

Po Walnym Zebraniu odbyło się Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia. Lokal i zabezpieczenie gastronomiczne zapewnił już drugi raz nasz kolega, członek Stowarzyszenia, Leszek JASIŃSKI, właściciel restauracji “Cztery Pory”. Przy suto zastawionym stole szwedzkim, sączącej się w tle miłą, nie zagłuszającą rozmów muzyką, przy zmieniających się na ekranie obrazach i zdjęciach pamiątkowych z rzutnika, spotkanie przebiegało w miłej karnawałowej atmosferze. Taka atmosfera sprzyjała wszystkim obecnym na prowadzenie ciekawych rozmów o sprawach bieżących oraz na dzielenie się wspomnieniami z okresu służby i pracy. Jak to bywa przy takich okazjach, toastów nie brakowało, a i zdjęcia na pamiątkę robiły się całkiem sympatycznie.
 

W dniu 16.01.2013 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie.
 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia na ten 2013 rok i wszystkie lata następne, życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 

Edward Strzelecki i Czesław Hrut, zdjęcia Stanisław Rudniewski

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

Rok 2012

 

27.12.2012 - Zaproszenie na Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia.


W związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji prezesa i wiceprezesa Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje na dzień 11.01.2013 r. godz. 17.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Restauracji Cztery Pory w Bydgoszczy przy ul. Pięknej 13 (budynek dawnego FOTONU). W przypadku braku wymaganego przez Statut quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 11.01.2013 o godz. 17.30, a którego uchwały bez względu na ilość obecnych członków są ważne.

Proponowany porządek zebrania:

 • 1. Wybór przewodniczącego zebrania;
 • 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 • 3. Przyjęcie porządku zebrania;
 • 4. Wybór komisji uchwał;
 • 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012r.
 • 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 • 7. Udzielenie absolutorium zarządowi;
 • 8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia;
 • 9. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia;
 • 10. Dyskusja i wolne wnioski;
 • 11. Przyjęcie uchwał.

Po zebraniu odbędzie się Noworoczne Koleżeńskie Spotkanie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu wynosi 45 zł. W trakcie spotkania przygrywał będzie zespół muzyczno-wokalny; dodatkowo czynny będzie bufet (ceny promocyjne).

Proszę o przybycie na godz. 16.30 aby dokonać wpisów na liście obecności, opłat i ewentualnego uzupełnienia danych osobowych. Do dn. 06.01.2013r. proszę potwierdzać udział w spotkaniu mailem lub telefonicznie:

 • 604 293 271 - kol. Strzelecki;
 • 507 334 655 - kol. Nazarewicz.

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

26.12.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 20.11.2012 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. W posiedzeniu udział wzięli:

 • kol. Marian Dering;
 • kol. Wiesław Kosicki;
 • kol. Zygmunt Stec;
 • kol. Edward Strzelecki;
 • kol. Henryk Nazarewicz;
 • kol. Edmund Łączny;
 • kol. Czesław Hrut.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz LEWANDOWSKI. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian DERING. Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward STRZELECKI. Przyjęto jednogłośnie następujący porządek dzienny posiedzenia:

 • Ustalenia i rozdział zadań do przygotowania walnego zebrania członków Stowarzyszenia w styczniu 2013;
 • Sprawy personalne - rozpatrzenie wniosków o przyjęcie i zwolnienie członków Stowarzyszenia;
 • Omówienie spraw związanych z zakupem schodołaza dla Lesława Adamczyka;
 • Sprawy bieżące wynikające z działalności statutowej.

Ważniejsze ustalenia i decyzje podjęte w trakcie Posiedzenia:
 

Uzgodniono projekt porządku walnego zebrania:


1) Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2) Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3) Wybór komisji uchwał i wniosków.
4) Przyjęcie Porządku Zebrania.
5) Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Stowarzyszenia za 2012 rok.
6) Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7) Udzielenie absolutorium Zarządowi.
8) Wybory Prezesa Stowarzyszenia i jednego członka do składu Zarządu Stowarzyszenia.
9) Dyskusja i wolne wnioski.
10) Uchwalenie “Planu Działalności Zarządu na 2013 rok”.
11) Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych pod obrady.
 

Nowych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia nie było, natomiast na skutek złożonych rezygnacji oraz działając zgodnie z §15 ust. 4 lit. a. Statutu Stowarzyszenia, Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy członków n/w osoby:

 • Renkiel Jarosław - rezygnacja.
 • Kanclerz Jerzy - rezygnacja.
 • Kopeć Mieczysław.
 • Sieradzki Grzegorz.

Kol. Nazarewicz przedstawił członkom Zarządu sprawozdanie z zakończonej akcji pomocy w zakupie schodołazu dla ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka. Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 03.10.2012 r. w dniu 06.11.2012 r. nastąpiło zamknięcie konta, na które dokonywano wpłat od darczyńców na ww. cel.

Rozliczenie zgromadzonych środków finansowych przedstawia się następująco:

 • Dofinansowanie zakupu schodołazu dokonane w dniu 04.10.2012 r. w postaci przelewu bankowego w kwocie 3120 zł na konto sklepu medycznego “Medicum” w Bochni. Była to brakująca kwota do pełnego opłacenia faktury za schodołaz LG 2004 o wartości 15.600 zł. Kwota 12.480 zł została wpłacona na konto sklepu “Medicum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
 • Dofinansowania kosztów leczenia dokonane w dniu 04.10.2012 r. w postaci przelewu bankowego w kwocie 678,44 zł na konto wskazane przez ppłk rez. Lesława Adamczyka. Kwota przelewu została ustalona na podstawie faktur z poniesionych wydatków przesłanych przez ppłk rez. Lesława Adamczyka do Zarządu SŻPiS 2.KOP.
 • Po zamknięciu konta w dniu 06.11.2012 r. dokonano ostatniego przelewu bankowego w kwocie 1.531,60 zł., tytułem dofinansowania zakupu leków i pokrycia kolejnych kosztów leczenia.

Tym samym akcja pomocy dla ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka została zakończona. W dniu 21.10.2012 r. do Zarządu Stowarzyszenia wpłynął list od ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka i jego żony z serdecznymi podziękowaniami za udzieloną pomoc i kierowanie akcją. Na prośbę ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka opracowywany jest emblemat z logo naszego Stowarzyszenia, który zostanie umocowany na schodołazie w dowód wdzięczności za dofinansowanie jego zakupu. Emblemat, po uzgodnieniu projektu, zostanie wykonany w formie umożliwiającej umocowanie na schodołazie i przesłany do ppłk w st. spocz. Lesława Adamczyka.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje swoim członkom, członkom wszystkich organizacji uczestniczących w akcji i darczyńcom za pomoc naszemu koledze w trudnej sytuacji życiowej. Szczególne podziękowanie składamy inicjatorom akcji: ppłk rez. Edwardowi Kornickiemu i płk rez. Zbigniewowi Przęzakowi.
 

W związku z organizowaną w dniu 27.11.2012 r. w USC w Bydgoszczy uroczystością nadania medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie”, z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Bartczaków, udział w uroczystości z ramienia Stowarzyszenia wezmą kol. Zygmunt Stec i Henryk Nazarewicz.
 

Na prośbę Prezesa Koła nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy ppłk. rez. Edmunda Łącznego, udział w walnym zebraniu Koła nr 1 w dniu 28.11.2012 r. weźmie kol. Henryk Nazarewicz, natomiast w dniu 19.12.2012 r. w organizowanym przez Koło nr 1 spotkaniu wigilijnym udział weźmie Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian Dering.
 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

21.10.2012 - P O D Z I Ę K O W A N I E


ppłk w st. spocz. Lesław Adamczyk
Bochnia, 21 lipca 2012 r.

Szanowni Państwo!

Moi Przełożeni, Koledzy, byli Podwładni, Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy oraz członkowie tej organizacji, Prezesi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i członkowie tej organizacji: koła nr 1 w Bydgoszczy i koła nr 24 w Gryficach , Zarząd Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Jeleniej Górze oraz członkowie tego Stowarzyszenia, a także inne osoby nieznane - którzy wzięli udział w akcji pomocy finansowej dla mnie - ppłk w st. spocz. Lesława ADAMCZYK - w związku z zaistniałą, moją trudną sytuacją finansową.

P O D Z I Ę K O W A N I E

Szanowni Darczyńcy!

ppłk Lesław Adamczyk Wszystkim wyżej wymienionym osobom za udzielenie mnie pomocy finansowej, która przyczyniła się do uzupełnienia brakującej kwoty na zakup schodołazu i zrealizowanie tego zakupu (koszt zakupu wyniósł 15.600 PLN) oraz zakupu lekarstw, środków opatrunkowych itp. w imieniu mojej Żony i własnym - składamy Wam szczere i gorące Podziękowanie, jednocześnie życząc Wam dużo, dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Przyznaje się szczerze, że jak się dowiedziałem, że akcja pomocy dla mnie ruszyła, to czułem się zażenowany, że biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację finansową emerytów i rencistów, w tym również i wojskowych - ta akcja może się nie powieść. Przypomniał mi się wywiad byłego (na szczęście) Ministra Obrony Narodowej - psychiatry KLICHA, który na zapytanie dziennikarzy “dlaczego emeryci i renciści dawnej formacji LWP mający trudną sytuację finansową, nie otrzymują pomocy ze strony MON” odpowiedział: “Wy się nimi nie zajmujcie - to nie nasza armia”. Okazało się jednak, że kierując się solidarnością zawodową, nie zostawiliście mnie samemu sobie, ale Wasz Honor Żołnierski pozwolił Wam włączyć się do akcji pomocy dla mnie. Nie zapomnę Wam byłym żołnierzom, pracownikom cywilnym wojska i osobom innym związanym z wojskiem a także sympatykom wojska (tej “nie naszej armii”) tego poświęcenia, którego mnie przeznaczyliście. Nie zapomnę Wam tego nigdy Szanowni Darczyńcy.

Szczególne podziękowanie składam dla inicjatorów akcji i osobom odpowiedzialnym za jej przebieg oraz Darczyńcom, a to:

 • ppłk rez. Edwardowi KORNICKIEMU - koordynatorowi akcji pomocy;
 • płk rez. Zbigniewowi PRZĘZAKOWI - wsparcie internetowe akcji pomocy;
 • gen. bryg. rez. Marianowi DERINGOWI - Prezesowi Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP w Bydgoszczy, członkom Stowarzyszenia oraz członkom Zarządu Stowarzyszenia:
  • ppłk rez. Zygmuntowi STECOWI - wiceprezesowi;
  • ppłk rez. Edwardowi STRZELECKIEMU - sekretarzowi;
  • ppłk rez. Henrykowi NAZAREWICZOWI - skarbnikowi;
  • ppłk rez. Edmundowi ŁĄCZNEMU - członkowi;
  • ppłk rez. Czesławowi HRUTOWI - członkowi.
 • ppłk rez. Edmundowi ŁĄCZNEMU - prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 1 w Bydgoszczy i członkom Zarządu i koła;
 • płk rez. Krzysztofowi TOKARCZYKOWI - prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 24 w Gryficach i członkom Zarządu i koła;
 • Prezesowi i Zarządowi oraz członkom Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Jeleniej Górze;
 • przełożonym, kolegom i podwładnym z którymi pracowałem i służyłem: od 1968 r. do 1980 r. w 37 doar Glicko k. Nowogardu oraz ze sztabu 26 BAOPK gdzie służyłem i pracowałem w 1981r;
 • wdowom po moich kolegach z 37 doar Glicko k.Nowogardu;
 • innym nieznanym osobom, którzy dokonali wpłat dla mnie na subkonto.

Dzięki zakupionemu schodołazowi, mogłem nareszcie, po 17-tu miesiącach “przymusowego więzienia we własnym mieszkaniu” (mieszkam na 4-tym - ostatnim - piętrze w bloku bez windy) wyjechać przed blok na świeże powietrze i zamienić po parę słów z przechodzącymi znajomymi i to dzięki Wam.

Jeszcze raz Wam wszystkim zaangażowanym w akcję pomocy finansowej dla mnie i Szanownym Darczyńcom w imieniu mojej Żony i moim własnym bardzo serdecznie dziękuję, życząc Wam, aby taka sytuacja potrzeby pomocy nie dotknęła Was nigdy.

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

18.10.2012 - Finał akcji - Potrzebna pomoc!


ppłk Lesław Adamczyk

Informuję, że w dniu 04. października 2012 r. z subkonta Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP, na które wpływały środki finansowe na pomoc w zakupie schodołazu dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka, został wykonany przelew w wysokości 3.120 zł na konto sklepu medycznego Medicum w Bochni. Była to brakująca kwota do pełnego opłacenia faktury za schodołaz LG 2004 o wartości 15.600 zł. Kwota 12.480 zł została wpłacona na konto sklepu Medicum przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Obecnie sklep Medicum jest w trakcie realizacji zamówienia schodołazu.
 

W tym samym dniu z ww. subkonta dokonano drugiego przelewu w wysokości 678,44 zł, na konto wskazane przez ppłk. rez. Lesława Adamczyka, tytułem dofinansowania kosztów leczenia. Wysokość kwoty przelewu została ustalona na podstawie przesłanych do Zarządu SŻPiS 2.KOP przez ppłk. rez. Lesława Adamczyka faktur z poniesionych wydatków.
 

Jednocześnie informuję wszystkich darczyńców, że z dniem 31.10.2012 r. przewiduje się zamknięcie subkonta, a wszystkie niewykorzystane środki finansowe zostaną przekazane na konto ppłk. rez. Lesława Adamczyka z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejnych kosztów leczenia.
 

Sekretarz SŻPiS 2 KOP ppłk rez. Edward Strzelecki   

Wiadomość z dnia 19.10.2012 r.

Schodołaz jest już w mieszkaniu ppłk rez. Lesława Adamczyka. W dniu 18.10. br o godz.11.00 przywiózł go przedstawiciel firmy importującej z Łodzi. Przekazał całą dokumentację, przeprowadził dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka i jego żony szkolenie z zasad obsługi schodołaza i akumulatorów oraz z zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych itp. Tym samym akcję pomocy można uznać za zakończoną.

Sekretarz SŻPiS 2 KOP ppłk rez. Edward Strzelecki   

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

14.09.2012 - Spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP.


Zgodnie z “Rocznym Planem Zamierzeń Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP na 2012 rok” w dniu 14.09.2012 r. na terenie Aeroklubu w Bydgoszczy odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia z okazji świąt rodzajów wojsk. Na spotkanie przybyły 43 osoby.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia powitania osób przybyłych na spotkanie dokonał kol. Henryk Nazarewicz. Sekretarz Stowarzyszenia kol. Edward Strzelecki zapoznał uczestników spotkania z aktualnościami z życia Stowarzyszenia, w tym o przebiegu akcji pomocy dla ppłk. rez. Lesława Adamczyka w zakupie schodołazu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska wojskowego. Wpłynęło wiele wpłat pieniężnych na konto. W najbliższym czasie pieniądze zostaną przekazane potrzebującemu zgodnie z określonymi procedurami.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 

Do grona członków Stowarzyszenia dołączyło kilka osób, będących jeszcze w służbie m. in. z Inspektoratu Wsparcia SZ, rezerwistów, jak też pracowników wojska. To dobry znak i potwierdzenie, że Stowarzyszenie spełnia pożądaną przez członków funkcję utrzymywania więzi koleżeńskich zarówno ludzi służących i pracujących kiedyś w strukturach 2. KOP, jak też z nim sympatyzujących. Nawiązano kolejne kontakty koleżeńskie i zapewniano się nawzajem, że następnego spotkania na pewno nikt nie odpuści, o ile tylko zdrowie będzie dopisywało. W rozmowach przewijały się również propozycje, by spotkania członków Stowarzyszenia organizować częściej niż tylko 2-3 razy w roku. Zarząd Stowarzyszenia, w procesie planowania na kolejny rok, będzie analizował i uwzględniał wszystkie postulaty członków, również i w tej kwestii.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 

Spotkanie, już tradycyjnie, przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Przez prawie 5 godzin trwały rozmowy i dyskusje na różne tematy. Wymieniano się wspomnieniami z lat służby wojskowej i pracy, dzielono się refleksjami i przemyśleniami z życia na emeryturze, także sprawami wyższej wagi więc trochę polityki i problemów społecznych, ale tak raczej delikatnie. Żartów i toastów jak zwykle nie zabrakło.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 

Stronę łaskoczącą podniebienia uczestników spotkania zabezpieczała zaprzyjaźniona firma cateringowa z Więcborka. Uczestnicy mogli delektować się kromką swojskiego chleba ze smalcem z kamionkowego naczynia, ogórkiem kiszonym, grillowaną karkówką, szaszłykiem i kiełbaską, ciepłym barszczem czerwonym i innymi specjałami. Oczywiście dokładki były możliwe więc i kromek chleba ze smalcem zjeść można było ile kto miał ochoty.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 


Stowarzyszenie2KOP.pl - 14.09.2012 r.
 

Miło i sympatycznie było patrzeć na twarze cieszących się ze wspólnego spotkania kolegów i koleżanek, czego dowodem niech będą załączone zdjęcia. Zapraszajmy zatem do naszego grona osoby, które kiedyś włożyły swój wysiłek w historię 2. KOP i jednostek podległych. Niech nikt z tych osób nie pozostanie sam, niech zawsze mają do kogo przysłowiowe usta otworzyć. Młodsi już nie będziemy, więc cieszmy się razem z tego co nam jeszcze los dobrego zrządza.

Organizatorzy spotkania i tym razem nie zawiedli. Członkowie Zarządu w osobach: kol. Edward Strzelecki, kol. Henryk Nazarewicz, kol. Janusz Niewiadomy i kol. Czesław Hrut zadbali o to, by nikomu niczego w czasie spotkania nie brakowało. Nie stwierdzono więc osób niezadowolonych ze spotkania i panującej atmosfery w tym bezdeszczowym na szczęście dniu, mimo powiewającego czasami silnie wrześniowego wiatru. Niech więc zdrowie dalej dopisuje i do miłego zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

Zdjęcia udostępnili: płk rez. Stanisław Rudniewski i ppłk rez. Czesław Hrut.

Autor notatki: ppłk rez. Czesław Hrut.

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

26.08.2012 - Zaproszenie na spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP.


W dniu 14 września 2012 r. o godz. 17.00 na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbędzie się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP.


Zaproszenie - 14.09.2012 r.
 

Opłata za uczestnictwo w spotkaniu wynosi 40,00 zł.

Do dnia 09 września 2012 r. proszę o potwierdzenie uczestnictwa do kolegów: Edward Strzelecki - 604 293 271 lub Henryk Nazarewicz - 507 334 655.

SEKRETARZ   

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

08.08.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 08.08.2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Głównym tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem planowanego na dzień 14.09.2012 r. spotkania koleżeńskiego członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk. Ustalono listę gości oraz określono zakres zadań do zrealizowania przez poszczególnych członków Zarządu.

W związku z planowaną na dzień 28.08.2012 r. w Bydgoszczy uroczystością z okazji Święta Lotnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w uroczystości przy Pomniku Lotników Ziemi Bydgoskiej wyznaczono 3-osobową delegację spośród członków Zarządu.

Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward Strzelecki.

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

31.07.2012 - Potrzebna pomoc! Jak uwolnić się z własnego więzienia?


ppłk Lesław Adamczyk

Oto historia ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka, absolwenta Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (OSR). Po ukończeniu nauki w OSR służył w 37. dywizjonie rakietowym OP m. Nowogard od jego sformowania w 1968 roku do 1981 roku. Pełnił obowiązki starszego technik aparatury N-O, dowódcy plutonu WCz, dowódcy baterii radiotechnicznej, pomocnika szefa sztabu i szefa sztabu dywizjonu. Czasowo pełnił także obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu ds. politycznych i dowódcy dywizjonu. W 1981 roku odszedł ze stanowiska szefa sztabu dywizjonu w stopniu majora do WKU m. Bochnia.

12.12.1988r w trakcie wykonywania obowiązków służbowych doznał zawału serca. W roku 1990 r. odszedł ze stanowiska zastępcy komendanta WKU do rezerwy w stopniu podpułkownika. W związku z pogarszającym się zdrowiem przeszedł w stan spoczynku i na rentę (I grupa inwalidzka). Zaczyna się wyjątkowo trudny okres w życiu ppłk Lesława Adamczyka. W 2011 roku w maju, w wyniku postępującej choroby (zaburzenia krzepliwości krwi, osłabienie wzroku, podniesiony poziom cukru we krwi, osłabienie kości itp.), amputowano mu prawą nogę powyżej kolana.

Na tym nie koniec. Odzywa się uraz palca lewej nogi, nabyty w czasie wypadku jakiego doznał w 1964 r., w czasie pobytu w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Leczenie nie przynosi oczekiwanych wyników. Rokowania są mało optymistyczne, grożą amputacją lewej nogi. Mieszka w bloku na czwartym piętrze, stał się więźniem własnego mieszkania.

Jest takie powiedzenie: “Nieszczęścia chodzą parami” i w tym przypadku to także się sprawdziło. Małżonka ppłk. Lesława Adamczyka jest chora na przewlekłą chorobę nowotworową.

Czy można pomóc naszemu Koledze? Pierwszy to pytanie zadał ppłk rez. Edward Kornicki, były dowódca z 37 dr OP m. Nowogard. Był u ppłk. Lesława Adamczyka i osobiście zapoznawał się z jego wyjątkowo trudną sytuacją życiową.

W aktualnej sytuacji życiowej ppłk. Lesława Adamczyka, priorytetem wydaje się być wyważenie drzwi “własnego więzienia”. Pomocne w tym może być urządzenie zwane schodołazem. Koszt około 14-15 tysięcy złotych (być może są i tańsze). Na taką sumę nie ma co liczyć z Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym czy Komisji Socjalnej Wojskowego Biura Emerytalnego, pozostaje koleżeńska pomoc.

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP przyjął w dniu 10.07.2012 Uchwałę o założeniu subkonta dla ppłk. Lesława Adamczyka. Subkonto zostało założone w dniu 31 lipca 2012 r. w Banku Zachodnim WBK SA w Bydgoszczy:

Stowarzyszenie Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP, 85-915 Bydgoszcz, ul. Szubińska 103.

62 1090 1896 0000 0001 1952 0204

Szanowni Czytelnicy, prosimy o wsparcie akcji pomocy.

Więcej informacji o przebiegu akcji pomocy: Zobacz więcej.

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

15.07.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 10.07.2012 r. o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian DERING. W posiedzeniu udział wzięli:

 • kol. Zygmunt Stec;
 • kol. Edward Strzelecki;
 • kol. Henryk Nazarewicz;
 • kol. Edmund Łączny;
 • kol. Czesław Hrut.

Obowiązki protokolanta wykonywał kol. Edward Strzelecki. Przyjęto jednogłośnie porządek dzienny posiedzenia:

 • 1. Ocena realizacji zadań wynikających z planu działalności.
 • 2. Podsumowanie i rozliczenie finansowe spotkania koleżeńskiego z dnia 15.06.2012 r.
 • 3. Uzgodnienie udziału członków Zarządu w świętach i uroczystościach patriotyczno-wojskowych.
 • 4. Uzgodnienie terminu i miejsca spotkania członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk.
 • 5. Rozpatrzenie deklaracji przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia Pani Heleny Malickiej.
 • 6. Uzgodnienie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
 • 7. Inne sprawy.

Ad. 1. Plan pracy Stowarzyszenia realizowany jest na bieżąco.

Ad. 2. Dokonano podsumowania przebiegu spotkania koleżeńskiego w dniu 15.06.2012 r. z okazji V rocznicy powstania Stowarzyszenia. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 34 członków i 6 gości honorowych. Na stronie internetowej Stowarzyszenia umieszczony został fotoreportaż ze spotkania, opracowany przez kol. Henryka Nazarewicza i kol. Czesława Hruta. W wyniku rozliczenia finansowego spotkania pozostało 65 zł. Ogólnie spotkanie w opinii organizatorów i uczestników uważa się za udane.

Ad. 3. W związku z planowaną na dzień 28.08.2012 r. uroczystością z okazji Święta Lotnictwa przy pomniku lotnika na osiedlu Błonie, z ramienia Zarządu Stowarzyszenia udział w uroczystości wezmą: płk rez. pil. Janusz Niewiadomy, ppłk rez. Henryk Nazarewicz i ppłk rez. Czesław Hrut.

Ad. 4. W związku z udziałem wielu członków Stowarzyszenia w licznych uroczystościach organizowanych w Bydgoszczy w miesiącu wrześniu, Zarząd postanowił przyjąć do realizacji termin spotkania koleżeńskiego na dzień 14.09.2012 r. Głównym powodem takiej zmiany jest umożliwienie udziału w spotkaniu jak największej liczbie członków naszego Stowarzyszenia i gości honorowych. Tradycyjnie, spotkanie odbędzie się na gościnnym terenie Aeroklubu Bydgoskiego.

Ad. 5. Zarząd Stowarzyszenia rozpatrzył złożoną przez Panią Helenę Malicką deklarację przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Po analizie deklaracji członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu Pani Malickiej w poczet członków Stowarzyszenia.

Ad. 6. Uzgodniono termin następnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia na dzień 08.08.2012 r.

ppłk Lesław Adamczyk

Ad. 7. Zarząd Stowarzyszenia zapoznał się z treścią otrzymanego drogą emailową pisemnego wniosku ppłk. rez. Edwarda Kornickiego i płk. rez. Zbigniewa Przęzaka o pomoc dla ppłk. w st. spocz. Lesława Adamczyka (zdjęcie obok) w zakupie urządzenia zwanego schodołazem.

Pomoc Stowarzyszenia polegałaby na udostępnieniu konta lub założeniu subkonta na dobrowolne wpłaty osób, czy też instytucji, chcących udzielić w ten sposób pomocy schorowanemu oficerowi w zakupie schodołazu. Po zbiórce funduszy schodołaz byłby zakupiony i wręczony potrzebującemu pod szyldem Stowarzyszenia. Jednogłośnie członkowie Zarządu Stowarzyszenia wniosek poparli, a uruchomienia procedury założenia subkonta podjęli się Prezes oraz skarbnik Stowarzyszenia.

Więcej informacji o rozpatrzonym wniosku udzielimy na stronie Stowarzyszenie2kop.pl po założeniu subkonta.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podziękował członkom Zarządu za aktywny udział w realizowanych przedsięwzięciach, wzorowe przygotowanie organizacyjne spotkania koleżeńskiego oraz za udział w posiedzeniu Zarządu.
 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

17.06.2012 - Spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP.


Zgodnie z “Rocznym Planem Zamierzeń Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP na 2012 rok” w dniu 15.06.2012 r. na terenie Aeroklubu w Bydgoszczy odbyło się letnie spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 15.06.2012 r.
 

Spotkanie rozpoczęło się zbiórką przed budynkiem byłego sztabu 2. KOP przy kamieniu z tablicą pamiątkową. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia gości powitał kol. Henryk Nazarewicz, który w kilku zdaniach przypomniał zebranym o historii tego miejsca i tablicy upamiętniającej nasz Korpus.

To był element sentymentalny Spotkania związany z historią 2 Korpusu Obrony Powietrznej i obecnością polskiego lotnictwa w Bydgoszczy. Pięć lat temu, w dniu 15 czerwca 2007 roku, ostatni dowódca 2 KOP gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora w obecności kadry, która jeszcze pełniła zawodową służbę wojskową, pracowników wojska, rezerwistów, a także licznego grona zaproszonych gości, w tym polityków, wojskowych i władz samorządowych, obwieścił już wcześniej znaną obecnym informację o definitywnym rozwiązaniu po 49 latach i 341 dniach funkcjonowania w strukturach Wojska Polskiego i wykreśleniu z rejestru Wojska Polskiego Jednostki Wojskowej 4138.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 15.06.2012 r.
 

Pikanterii temu znaczącemu wydarzeniu dodaje fakt, że słów pożegnalnych gen. Kuziory słuchał w jego gabinecie Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. Duleba, którego instytucja została przeniesiona z ul. Dwernickiego do kompleksu budynków po naszym Korpusie. O dynamice zmian w Wojsku Polskim świadczy także fakt, że 18 maja 2012 roku swoje pierwsze święto obchodziło Centrum Doktryn i Szkolenia Si Zbrojnych, które funkcjonuje w Bydgoszczy w części budynków naszego Korpusu po rozwiązaniu w grudniu 2011 roku Pomorskiego OW.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 15.06.2012 r.
 

Uczestnicy spotkania ustawili się przy kamieniu z tablicą do pamiątkowych zdjęć grupowych pod bacznym okiem fotografa, którym tradycyjnie był chor. sztab. Zbigniew Rajmann.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 15.06.2012 r.
 

Po wykonaniu zdjęć uczestnicy zostali przewiezieni autokarem Komendy Obsługi Lotniska Bydgoszcz, dowodzonej przez mjr Sławomira Marczaka, na teren Aeroklubu Bydgoszcz.

Kierownik Aeroklubu mjr rez. pil. Tadeusz Rzepka, były żołnierz 3 Pomorskiego Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego w Bydgoszczy, z wielką życzliwością wspomaga nasze Stowarzyszenie.


Stowarzyszenie2KOP.pl - 15.06.2012 r.
 

W czasie spotkania, delektując się m.in. kromką chleba ze smalcem własnej roboty i ogórkiem kiszonym, grilowaną karkówką, kiełbasą i innymi specjałami przygotowanymi przez zaprzyjaźnioną firmę cateringową z Więcborka, to chyba jednak najbardziej smakowało piwo TYSKIE, ufundowane :-) przez Prezesa Klubu Żużlowego “POLONIA” Bydgoszcz. Uczestnicy do późnych godzin wieczornych wymieniali się wspomnieniami z lat swojej służby wojskowej, z przeżyć na emeryturze i innymi ciekawymi tematami. Oczywiście, tematem numer jeden dyskusji były szanse naszej reprezentacji w czasie EURO 2012, szczególnie w meczu o wszystko z reprezentacją Czech.

Do następnego spotkania, ppłk rez. Henryk Nazarewicz.

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

24.05.2012 - Zaproszenie na spotknie koleżeńskie członków SŻPiS 2. KOP.


W dniu 15. czerwca 2012 r. na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbędzie się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.


Zaproszenie - 15.06.2012 r.
Zaproszenie - 15.06.2012 r.
 

Zbiórka uczestników spotkania o godz. 16.00 przed budynkiem sztabu byłego 2. KOP przy ul. Szubińskiej. Po wykonaniu zdjęcia przy kamieniu z tablicą pamiątkową nastąpi przejazd autobusem na teren Aeroklubu.

 

Do dnia 05. czerwca 2012 r. proszę o potwierdzenie uczestnictwa do kolegów: Edward Strzelecki - 604 293 271 lub Henryk Nazarewicz - 507 334 655. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu wynosi 40,00 zł.

 

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

17.04.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 17.04.2012 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy wynikające z planu pracy a w szczególności przygotowania do spotkania koleżeńskiego w czerwcu. Szczegółowo omówiono i rozdzielono zadania w zakresie zamówienia miejsca, cateringu i zaproszeń.

Tradycyjnie spotkanie organizowane będzie na terenie Aeroklubu Bydgoskiego. Przed spotkaniem koleżeńskim w planie jest wykonanie pamiątkowego zdjęcie przy kamieniu z tablicą pamiątkową przed byłym sztabem korpusu i przejazd autobusem do aeroklubu.

Zostały wytypowane osoby do reprezentowania Stowarzyszenia na zawodach sportowo obronnych oraz przeglądzie pieśni patriotycznej i żołnierskiej.

Następne spotkanie Zarząd zaplanował na 05 czerwca 2012 r.

W planie jest, między innymi, uzgodnienie stanowisk co do wystąpienie wspólnie z kołem nr 1 ZŻWP do władz miasta o nadanie którejś ulicy w Bydgoszczy nazwy: “2. Korpusu OP”.

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

20.03.2012 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 20.03.2012 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadania wynikające z planu pracy na rok 2012.
 

Na wstępie rozważano, na wniosek kol. Edmunda Łącznego, propozycję podjęcia działań w celu umożliwienia dostępu i wglądu dla społeczeństwa Bydgoszczy a szczególnie młodzieży szkolnej, do tablicy pamiątkowej umieszczonej na kamieniu przy sztabie byłego 2 KOP poprzez jego przeniesienie w rejon opłotowania koszar umożliwiając wgląd osobom z zewnątrz. Kol. Dering wyraził swój sprzeciw i proponował ewentualne przeniesienie samej tablicy na budynek biura przepustek. Wyjaśnił jednocześnie, że ideą umieszczenia tablicy na kamieniu w pobliżu głównego budynku sztabowego było to, że tablica ta będzie przypominała kolejnym administratorom i użytkownikom obiektu jego wcześniejsze przeznaczenie a jej lokalizacja nie będzie zależna od zmiany np. elewacji czy remontu budynku. Po zapoznania się z warunkami terenowymi i możliwościami technicznymi zarząd podejmie decyzję o działaniach w tym kierunku na następnym zebraniu.
 

Przyjęto następujące terminy spotkań koleżeńskich:

 • z okazji 5. rocznicy powstania Stowarzyszenia: 15 czerwiec;
 • z okazji Święta Lotnictwa, Wojsk OPL i Wojsk Radiotechnicznych: 14 wrzesień.

Następnie szczegółowo omówiono tryb i formę udziału Stowarzyszenia w najbliższych przedsięwzięciach patriotycznych, takich jak:

 • spotkanie patriotyczno-obronne z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych ze strzelaniem z broni sportowej na terenie brygady logistycznej - 12.04.2012 r.;
 • zawody sportowo-obronne w strzelaniu z broni krótkiej i długiej o puchar marszałka Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego, prezesa SŻPiS 2. KOP i prezesa ZW ZŻWP - 27.04.2012 r.;
 • przegląd pieśni patriotycznej i żołnierskiej pod patronatem ministra ON i marszałka Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego - 12.05.2012 r.

Zarząd podjął uchwałę o ufundowaniu i zakupie pucharów na te przedsięwzięcia.

Chętni do wzięcia udziału w strzelaniu w ramach zawodów sportowo - obronnych proszeni są o zgłaszanie się do kol. Hruta lub Nazarewicza.
 

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia (zgodnie z §13 ust. 5 statutu) n/w osób:

 • Tadeusz Ćwik;
 • Tadeusz Mazur;
 • Jerzy Andrzej Polcyn;
 • Elżbieta Załóg.

oraz o skreśleniu z listy członków (zgodnie z §15 ust. 4 lit. a) n/w osób:

 • Tadeusz Kuziak;
 • Gabriel Nowakowski;
 • Jan Sztolpa;
 • Zbigniew Zieliński.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 • Marian Dering;
 • Zygmunt Stec;
 • Henryk Nazarewicz;
 • Edward Strzelecki;
 • Edmund Łączny;
 • Czesław Hrut;
 • Janusz Niewiadomy.
oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Lewandowski.

Następne spotkanie Zarząd zaplanował na 17 kwietnia 2012 r. [ Powrót do wiadomości... ]
 

 

13.01.2012 - Walne Zebranie i Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia.


W dniu 13.01.2012 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia i Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.

Zebranie otworzył prezes gen. bryg. rez. Marian Dering a przewodniczył kol. Czesław Hrut. Zebrani przyjęli następujący porządek zebrania:

 • 1. Wybór przewodniczącego zebrania;
 • 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 • 3. Przyjęcie porządku zebrania;
 • 4. Wybór komisji uchwał;
 • 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2011r.
 • 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 • 7. Udzielenie absolutorium zarządowi;
 • 8. Dyskusja i wolne wnioski;
 • 9. Przyjęcie uchwał.


Walne Zebranie Stowarzyszenia - 13.012012 r.
Walne Zebranie Stowarzyszenia - 13.012012 r. Od lewej: Czesław Hrut, Marian Dering i Tadeusz Lewandowski.
 

W sprawozdaniu z działalności prezes dokonał posumowania naszych poczynań w minionym roku i również przypomniał, że za kilka dni, 18 stycznia minie pięć lat od Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia. Powyższy fakt skłania do refleksji ale przede wszystkim będzie rzutował na naszą działalność w 2012 roku. O tym, że nasza działalność ma sens i jest potrzebna świadczy fakt, że jest dobrze odbierana w środowisku żołnierzy i pracowników byłego już 2. Korpusu Obrony Powietrznej i z każdym rokiem przybywa nam zarówno członków jak i sympatyków. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 91 członków.

Oceny działalności statutowej w 2011 r. i rozliczenia finansowego dokonał przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Tadeusz Lewandowski. W podsumowaniu wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi.

Walne zebranie uchwaliło udzielenie absolutorium zarządowi, zatwierdziło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok.

Po części oficjalnej odbyło się Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie. Upłynęło w miłej atmosferze wspomnień i wymiany informacji bieżących.


Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia - 13.012012 r.
Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia - 13.012012 r. Od lewej: Edmund Łączny, Zdzisław Biernacki i Stanisław Rudniewski.
 

Kolega Zbigniew Rajmann przygotował pokaz zdjęć obrazujących historię Korpusu i naszego Stowarzyszenia, co też sprzyjało refleksyjnej i wspomnieniowej atmosferze.


Dzień Wojska Polskiego - 2. KOP - 1984 r.
Dzień Wojska Polskiego - 2. KOP - 1984 r.
 

Zebranie i spotkanie koleżeńskie odbyło się przy suto zastawionym stole w przestronnym lokalu Restauracji Cztery Pory prowadzonej przez członka naszego Stowarzyszenia kol. Leszka Jasińskiego.

Galerie zdjęć:

[ Powrót do wiadomości... ]
 

 

Rok 2011

 

12.04.2011 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 12.04.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadania wynikające z planu pracy.

W pierwszej części zapoznano sie z odpowiedzią prezydenta Bydgoszczy w sprawie nawiązania przez Stowarzyszenie współpracy z placówką oświatową z terenu Bydgoszczy. Uzgodniono tryb dalszego postępowania, zmierzający do podpisania w czerwcu br. umowy o współpracy na niwie edukacyjnej dot. wychowania patriotyczno-obronnego.

Następnie szczegółowo omówiono tryb i formę udziału Stowarzyszenia w najbliższych przedsięwzięciach patriotycznych, takich jak:

 • zawody sportowo-obronne w strzelaniu z broni krótkiej i długiej o puchar marszałka sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego i prezesa ZW ZŻWP /15.04.2011r./;
 • spotkanie patriotyczno-obronne z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych ze strzelaniem z broni sportowej /14.04.2011r./;
 • Przegląd pieśni patriotycznej i żołnierskiej pod patronatem ministra ON i marszałka Sejmiku Woj. Kuj.-Pom. /14-15.04.2011r./;
 • spotkanie z kombatantami z okazji obchodów 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W posiedzeniu udział wzięli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • ppłk. rez. Janusz Niewiadomy.

Zarząd zaplanował kolejne spotkanie na 10 maja 2011 r. [ Powrót do wiadomości... ]
 

 

18.01.2011 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 18.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego ukonstytuował się Zarząd, wybrany na kolejna kadencję na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 14.01.2011 r.

Zarząd jednogłosnie przyjął propozycje prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa w tym zakresie i w związku z tym aktualnie struktura Zarządu wygląda następująco:

 • Prezes - gen. bryg. Marian Dering;
 • Wiceprezes - ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • Wiceprezes - ppłk. rez. Zygmunt Stec;
 • Sekretarz - ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • Skarbnik - ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • Członek - ppłk Czesław Hrut;
 • Członek - ppłk rez. Edmund Łączny;
 • Członek - ppłk. rez. Janusz Niewiadomy.

Zarząd na tym posiedzeniu dokonał też rozliczenia i podsumowania spotkania noworocznego. Ponadto postanowiono zwołać następne posiedzenie w celu przyjęcia planu pracy Zarządu na 2011 rok.
[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

14.01.2011 - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia.


Dnia 14.01.2011 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego dokonano zmian w Statucie oraz wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 • Prezes Stow. - gen. bryg. Marian Dering;
 • Członek Stow. - ppłk Czesław Hrut;
 • Członek Stow. - ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • Członek Stow. - ppłk rez. Edmund Łączny;
 • Członek Stow. - ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • Członek Stow. - ppłk. rez. Janusz Niewiadomy;
 • Członek Stow. - ppłk. rez. Zygmunt Stec;
 • Członek Stow. - ppłk rez. Edward Strzelecki.

Zarząd nie dokonał podziału zadań pomiędzy członków. Podczas pierwszego, po wyborach, posiedzenia spośród ww. Członków zostaną wyłonieni: dwaj wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i trzej członkowie Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • płk rez. Tadeusz Lewandowski - przewodniczący;
 • ppłk rez. Ryszard Kowalski - członek;
 • mjr rez. Jan Staliński - członek.

Zebranie przebiegało, zgodnie z przyjętym przez Zebranie porządkiem:

 • 1. Wybór przewodniczącego Zebrania;
 • 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania;
 • 3. Przyjęcie Porządku Zebrania;
 • 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2010r.;
 • 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 • 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał;
 • 8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 • 9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • 10. Wręczenie legitymacji członkowskich oraz znaczka Stowarzyszenia;
 • 11.Dyskusja i wolne wnioski;
 • 12.Przyjęcie Uchwały Zebrania.


Spotkanie Noworoczne Stow. ŻPiS 2. KOP - 2011.
Spotkanie Noworoczne Stow. ŻPiS 2. KOP - 2011.
 

Po Zebraniu odbyło sie Spotkanie Noworoczne, w którym wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. [ Powrót do wiadomości. ]
 

 

12.01.2011 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 12.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • Prezes - gen. bryg. Marian Dering;
 • Wiceprezes - ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • Sekretarz - ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • Skarbnik - ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • Członek - ppłk rez. Edmund Łączny;
 • Przewodniczący KR - płk rez. Tadeusz Lewandowski.

Zgodnie z ustaleniem zawartymi podczas posiedzenia Zarządu w dniu 29.12.2010 roku, na obecnym posiedzeniu dokonano oceny dokumentów sprawozdawczych, które zostały uzupełnone o problemy zasygnalizowane i zaproponowane przez członków Zarządu.

Koledzy zajmujący się zbieraniem informacji o potwierdzaniu uczestnictwa w zebraniu, poinformowali, że zdecydowana większość naszych Członków potwierdziła swój udział.

Ponadto doprecyzowano niektóre sprawy organizacyjne. Zarząd zapoznał się ze stanem spraw organizacyjnych, dotyczących Zebrania oraz logistyki obejmującej przygotowanie do Spotkania Noworocznego.
[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

Rok 2010

 

29.12.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 29.10.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski.

Zarząd podczas tego posiedzenia zapoznał się i dokonał wstępnej oceny przygotowanych projektów dokumentów sprawozdawczych.

Omówiono także szczegóły dotyczące technicznej strony Walnego Zebrania.


Posiedzenie Zarządu ŻPiS 2. KOP.
Posiedzenie Zarządu.
 

Zarząd wysłuchał także informacji na temat organizacji i zabezpieczenia logistycznego spotkania noworocznego, które odbędzie się zaraz po Zebraniu. Członkowie Zarządu uznali za konieczne spotkanie się na jeszcze jednym, przed zabraniem, posiedzeniem Zarządu w dniu 12.01.2010 r. [ Powrót do wiadomości. ]
 

 

07.12.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 07.12.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
 • ppłk rez. Ryszard Kowalski;
 • mjr rez. Jan Staliński.

Obecność na Posiedzeniu tak szerokiego grona wynikała z potrzeby przygotowania Walnego Zebrania. To Walne Zebranie jest istotne o tyle, że mija czteroletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia i należy dokonać wyboru nowego Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Tak, więc na tym posiedzeniu dokonano podziału zadań pomiędzy członków obu tych ciał przedstawicielskich. Ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 14.01.2011 r. o godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym “LOTNIK” w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 103. Ustalono ponadto, że w przypadku braku quorum w ww. terminie, jako drugi termin Zebrania przyjęto ten sam dzień o godz. 17.30.
 

Postanowiono zaproponować uczestnikom Zebrania następujący porządek:

 • 1. Wybór przewodniczącego zebrania;
 • 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania;
 • 3. Przyjęcie Porządku Zebrania;
 • 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2010r;
 • 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 • 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał;
 • 8. Wybory Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 • 9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • 10. Dyskusja i wolne wnioski;
 • 11. Przyjęcie Uchwały Zebrania.

Zarząd uznał, że spotkania Członków Stowarzyszenia stały się już naszą tradycją. Tradycyjnie też już organizujemy Spotkania Noworoczne. Z uwagi na to, że Walne Zebranie odbywa się na początku 2011 roku, przy tej okazji, po zakończeniu Zebrania odbędzie się Spotkania Noworoczne. Oczywiście, wszyscy nasi Członkowie oraz Goście otrzymają zaproszenia. [ Powrót do wiadomości. ]
 

 

11.10.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 11.10.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;

Obecność na Posiedzeniu tak szerokiego grona wynikała z potrzeby przygotowania Walnego Zebrania. To Walne Zebranie jest istotne o tyle, że mija czteroletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia i należy dokonać wyboru nowego Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie poświęcone było:

 • omówieniu i rozliczeniu spotkania koleżeńskiego z dnia 04.09.2010;
 • rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia nowych Członków;
 • opracowania wstępnych ustaleń dotyczących przygotowania Walnego Zebrania Członków;
 • omówieniu spraw bieżących.

Zabierający głos zgodnie stwierdzali, że spotkania organizowane przez nasze Stowarzyszenie są dobrze przyjmowane przez naszych Członków. Głównym ich walorem jest podtrzymywanie więzi koleżeńskich z bardziej i mniej odległych lat służby wojskowej. Ponadto dokonano rozliczenia finansoweg, dotyczącego tej sprawy.

Zarząd, zgodnie ze swoimi kompetencjami podjął uchwałę o przyjęciu nowych Członków (więcej na stronie: Członkowie Stowarzyszenia).

W sprawie Walnego Zebrania Członków ustalono wstępnie, że zabranie to odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 20011 r. Ustalono także, że w dniu zebrania odbędzie się Spotkanie Noworoczne.

Zarząd zdecydował, że kolejne posiedzenie - mające na celu uszczegółowienie terminu i treści Walnego Zebrania, a także sposobu i miejsca Spotkania Noworocznego - odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia 2010 r. [ Powrót do wiadomości. ]
 

 

04.09.2010 - Spotkanie koleżeńskie.Spotkanie koleżeńskie ŻPiS 2. KOP.
Spotkanie Koleżeńskie Stow. ŻPiS 2. KOP - 04.09.2010.
 

Dnia 04.09.2010 r., w tradycyjnie sympatycznej atmosferze, na terenie Areoklubu bydgoskiego odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Stowarzyszemia. [ Powrót do wiadomości. ]
 

 

27.08.2010 - Obchody Święta Lotnictwa Polskiego.27.08.2010 - Obchody Święta Lotnictwa Polskiego.
Obchody Święta Lotnictwa Polskiego.
 

Przed pomnikiem poświęconym lotnikom odbyła się uroczystość związana ze Świętem Lotnictwa Polskiego.

W imieniu Stowarzyszenia kwiaty złożyli (na zdjęciu od lewej):

 • płk dypl. Krzysztof BOCHEŃSKI -członek Stowarzyszenia;
 • ppłk dypl. Henryk NAZAREWICZ - skarbnik Stowarzyszenia;
 • ppłk mgr Wiesław KOSICKI - wiceprezes Stowarzyszenia;
 • płk dypl. Tadeusz LEWANDOWSKI - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

26.05.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 26.05.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;


Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia (na zdjęciu od lewej): płk rez. Tadeusz Lewandowski, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, gen. bryg. Marian Dering, ppłk rez. Wiesław Kosicki, ppłk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Edward Strzelecki.
 

W trakcie posiedzenia skupiono się na sprawach planowanych na najbliższy okres i innych. Zasadnicze tematy posiedzenia:

1.Głównym tematem była organizacja spotkania koleżeńskiego w dniu 11 czerwca o godz. 16.00. Omówiono, między innymi sprawy dotyczące wysłanych zaproszeń do Członków Stowarzyszenia oraz osób zaproszonych z firm, instytucji oraz organizacji. Uszczegółowiono sprawy związane z zabezpieczeniem logistycznym oraz inne, które są ważne z punktu widzenia przebiegu tego spotkania.

2.Uznano, że mimo braku dyżurów członkowie Zarządu utrzymuja stały kontakt (jeżeli istnieje taka potrzeba) z wszystkimi naszymi Członkami.

3.Skarbnik poinformował o stanie spełniania przez Członków jednego ze statutowych obowiązków, mianowicie opłacania składek członkowskich. [ Powrót do wiadomości. ]
 

 

24.04.2010 - Zawody strzeleckie.


Dnia 24.04.2010 r. odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i o Puchar Prezesa ZBŻZ WP.


Zawody strzeleckie.
Członkowie Stowarzyszenie podczas zawodów. Stoją od lewej: płk rez. Tadeusz Lewandowski, ppłk rez. Franciszek Holeczek, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Wiesław Kosicki i ppłk Czesław Hrut .
 

Zawody odbyły się na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy. Organizator - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP reprezentowali w strzelaniu z pistoletu:

 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk Czesław Hrut.

Z broni długiej Stowarzyszenie reprezentowali:

 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Franciszek Holeczek.

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

13.04.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Dnia 13.04.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli:

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • ppłk rez. Edward Strzelecki;
 • ppłk. rez. Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Edmund Łączny;
 • płk rez. Tadeusz Lewandowski;

Posiedzenie poświęcone było następującym problemom:

 • 1. Sprawy organizacyjne;
 • 2. Przygotowanie i zgłoszenie zespołów na zawody strzeleckie w dniu 24.04.br.;
 • 3. Sprawy personalne;
 • 4. Sprawy finansowe;
 • 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie rozpoczęto chwilą zadumy i refleksji na tragedią, jaką była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r. Wspominano i wyrażano żal z powodu śmierci Pary Prezydenckiej oraz 94 pozostałych osób, które podczas tego tragicznego lotu były na pokładzie samolotu.
 

W dalszej części skupiono się na sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i omówiono następujące sprawy:

1. Podjęto uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia następujące osoby: Pana Zbigniewa Piotra Rajmana i Pana Jerzego Hinza;

2. Wysłuchano informacji Skarbnika, ppłk. Henryka Nazarewicza o rozliczeniu Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym za 2009 r.;

3. Ustalono wstępny termin kolejnego Spotkania Koleżeńskiego na dzień 11 czerwca br. (piątek) o godz. 15.00 na terenie Aeroklubu Bydgoskiego. ;

4. Wytypowano dwie drużyny do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego dnia 24. kwietnia br. w składzie: z pistoletu: ppłk rez. Wiesław Kosicki - kierownik, płk rez. Tadeusz Lewandowski i ppłk Czesław Hrut, z broni długiej: płk rez. Tadeusz Lewandowski - kierownik, ppłk rez. Wiesław Kosicki i ppłk rez. Franciszek Holeczek. Organizator tych zawodów, Pan ppłk rez. Edmund Łączny poinformował, że chętni do udziału w strzelaninach mogą zgłaszać się do godz. 10.00 w dniu strzelań. Autobus z uczestnikami zawodów odjedzie z ul. Warszawskiej (spod bloku WSzW) o godz. 9.00, 24.04.2010 r. Zapraszamy chętnych Członków Stowarzyszenia do udziału w zawodach;

5. Prezes Koła Nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ppłk rez. Edmund Łączny oficjalnie poinformował, że władze koła tego Związku w pełni godzą się na propozycję naszego Stowarzyszenia podpisania porozumienia o współpracy. Zarząd ustalił, że dokument w tej sprawie zostanie oficjalnie podpisany podczas spotkania koleżeńskiego 11 czerwca br. Ponadto Pan Prezes Związku zaprosił przedstawicieli władz naszego Stowarzyszenia na spotkanie z Kombatantami w dniu 10 maja br. i Przegląd Pieśni Patriotycznej w dniu 15 maja br. w Mroczy.

6. Zarząd zaproponował, aby głównym koordynatorem spraw związanych z wyjazdem chętnych członków Stowarzyszenia na obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem został płk rez. Krzysztof Bocheński.

7. Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na połowę maja - o konkretnej dacie członkowie Zarządu zostaną powiadomieni drogą internetową.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

24.02.2010 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy:
 

1. Oceniono organizację i przebieg Walnego Zebrania oraz Spotkania Noworocznego w dniu 8.01.2010 r. Wypowiadający się w tej sprawie członkowie Zarządu stwierdzili, że w opinii uczestników, zarówno zebranie, jak i spotkanie, pod względem organizacyjnym przebiegły sprawnie. Spotkanie, uznali członkowie Stowarzyszenia, “przyjęło” się, jako sprawdzona i bardzo dobra forma podtrzymywania i tworzenia nowych najlepszych relacji pomiędzy naszymi Członkami.

2. Ustalono wstępny termin kolejnego spotkania koleżeńskiego na maj lub początek czerwca. Konkretna data zostanie ustalona na posiedzeniu Zarządu w kwietniu.

3. W związku z odstąpieniem od dyżurów Zarządu, ustalono że osoby zainteresowane kontaktem w sprawach organizacyjnych mogą dzwonić na telefony członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udostępnione przez te osoby numery swoich telefonów, znajdują na stronie głównej w rubryce: Kontakt

4. Zgodnie ze statutem realizować będziemy kolejną formę naszej działalności. Jeszcze w tym roku zostanie podpisane porozumienie ze Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - Kołem Nr 1 w Bydgoszczy. Prezes tego Koła, ppłk Edmund Łączny wyraził pełną aprobate dla tej inicjatywy. Dobrym zwiastunem tej przyszłej współpracy jest zaproszenie członków naszego Stowarzyszenia do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez ZBŻZiOR WP dnia 24. kwietnia br. CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROSIMY O ZGŁASZANIE SWEGO UDZIAŁU W ZAWODACH.

5. W najbliższym czasie ofertę współpracy przedłożymy Związkowi Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Kołu Nr 1 w Bydgoszczy.

6. Prezes, gen. bryg. Marian Dering wręczył legitymację członkowską wiceprezesowi, ppłk. rez. Wiesławowi Kosickiemu.


Wręczenie legitymacji Stowarzyszenia.
Gen. bryg. Marian Dering wręcza legitymację ppłk. rez. Wiesławowi Kosickiemu.
 

W dalszej części skupiono się na sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i omówiono następujące sprawy:

1. Podjęto uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia następujące osoby: Pana Zbigniewa Piotra Rajmana i Pana Jerzego Hinza;

2. Wysłuchano informacji Skarbnika, ppłk. Henryka Nazarewicza o rozliczeniu Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym za 2009 r.;

3. Ustalono wstępny termin kolejnego Spotkania Koleżeńskiego na dzień 11 czerwca br. (piątek) o godz. 15.00 na terenie Aeroklubu Bydgoskiego. ;

4. Wytypowano dwie drużyny do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego dnia 24. kwietnia br. w składzie: z pistoletu: ppłk rez. Wiesław Kosicki - kierownik, płk rez. Tadeusz Lewandowski i ppłk Czesław Hrut, z broni długiej: płk rez. Tadeusz Lewandowski - kierownik, ppłk rez. Wiesław Kosicki i ppłk rez. Franciszek Holeczek. Organizator tych zawodów, Pan ppłk rez. Edmund Łączny poinformował, że chętni do udziału w strzelaninach mogą zgłaszać się do godz. 10.00 w dniu strzelań. Autobus z uczestnikami zawodów odjedzie z ul. Warszawskiej (spod bloku WSzW) o godz. 9.00, 24.04.2010 r. Zapraszamy chętnych Członków Stowarzyszenia do udziału w zawodach;

5. Prezes Koła Nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ppłk rez. Edmund Łączny oficjalnie poinformował, że władze koła tego Związku w pełni godzą się na propozycję naszego Stowarzyszenia podpisania porozumienia o współpracy. Zarząd ustalił, że dokument w tej sprawie zostanie oficjalnie podpisany podczas spotkania koleżeńskiego 11 czerwca br. Ponadto Pan Prezes Związku zaprosił przedstawicieli władz naszego Stowarzyszenia na spotkanie z Kombatantami w dniu 10 maja br. i Przegląd Pieśni Patriotycznej w dniu 15 maja br. w Mroczy.

6. Zarząd zaproponował, aby głównym koordynatorem spraw związanych z wyjazdem chętnych członków Stowarzyszenia na obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem został płk rez. Krzysztof Bocheński.

7. Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na połowę maja - o konkretnej dacie członkowie Zarządu zostaną powiadomieni drogą internetową.
 

W związku z powyższym przyjęto następujące zamierzenia długoterminowe:
 

1. Posiedzenie Zarządu - kwiecień.

2. Udział Członków Stowarzyszenia dnia 24. kwietnia br. w zawodach strzeleckich organizowanych przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w zawodach - zgłoszenia przyjmyją członkowie Zarządu).

3. Spotkanie koleżeńskie - maj lub początek czerwca.

4. Przygotowanie dokumentacji i ustalenie szczegółów organizacyjno-formalnych w sprawie podpisania porozumienia ze:

a. Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - Kołem Nr 1 w Bydgoszczy.

b. Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Kołem Nr 1 w Bydgoszczy.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

31.01.2010 - Pożegnanie do rezerwy.


Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik pożegnał w Sali Tradycji Sił Powietrznych odchodzących do rezerwy członków naszego Stowarzyszenia: płk. dypl. Wiesława Poławskiego i płk. dypl. Andrzeja Kubiaka.


Pożegnanie do rezerwy.
Na zdjęciu drugi od lewej płk dypl. Andrzej Kubiak i czwarty od lewej płk. dypl. Wiesław Poławski.
 

W tym samym dniu, komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego płk Piotr Wojton, pożegnał odchodzącego do rezerwy płk. Krzysztofa Załoga.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

08.01.2010 - Walne Zebranie Stowarzyszenia...


O godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym LOTNIK przy ul. Szubińskiej 103 w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP.


Walne Zebranie Stowarzyszenia...
Na zdjęciu od lewej Od lewej: ppłk rez. Wiesław Kosicki, gen. bryg. Marian Dering (za mównicą) i ppłk rez. Edward Strzelecki.
 

W Sprawozdaniu z działalności w 2009 roku, prowadzący Zebranie, prezes gen. bryg. Marian Dering poinformował o zrealizowaniu zaplanowanych działań oraz zarekomendował niektóre problemy do realizacji w 2010 roku, a także przedstawił sugestie dotyczące działań długofalowych Stowarzyszenia.

Następnie Zebranie udzieliło absolutorium dla Zarządu oraz przyjęło Uchwałę i Plan na 2010 rok. więcej.


Spotkanie Noworoczne.
Spotkanie Noworoczne.
 

Po Zebraniu odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia oraz osoby deklarujące wstąpienie do Stowarzyszenia. Atmosfera spotkanie była, tradycyjnie niezwykle sympatyczna.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

Rok 2009

 

08.12.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zebraniem i Spotkaniem Noworocznym Członków Stowarzyszenia.

Podczas posiedzenia, sekretarz Edward Strzelecki przedstawił projekt porządku Zebrania i spotkania noworocznego. W trakcie dyskusji ustalono datę Zebrania na dzień 8.01.2010 r. Ustalono także, że najbardziej odpowiednią będzie godzina 17.00, ponieważ umożliwi dotarcie na czas Kolegom z Warszawy i innych miejscowości.

Zadania organizacyjne związane z ww. przedsięwzięciami zostały rozdzielone wśród członków Zarządu. Informacja o ich wykonaniu zostanie złożona na kolejnym posiedzeniu w dniu 05.01.2010 r.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

11.09.2009 - Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.


Na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP Tradycyjnie już, spotkanie to zorganizowano z okazji Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2 Korpusu Obrony Powietrznej oraz święta Wojsk OPL.


Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
 

Podczas spotkania wręczono legitymacje członkowskie, następnie przy grillu wspominano miłe chwile służby wojskowej przed laty, a aktualnie pełniący służbę dzielili się wrażeniami z aktualnej służby w wojsku.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

28.08.2009 - Komunikaty Stowarzyszenia.


W garnizonie Bydgoszcz, przy pomniku na Błoniu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. Wiązankę kwiatów w imieniu Stowarzyszenia złożyli: ppłk rez. Wiesław Kosicki - wiceprezes Stowarzyszenia, płk rez. Tadeusz Lewandowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej i płk rez. pil. Jakub Motoła - członek Stowarzyszenia.
 

Spotkanie Koleżeńskie - zmieniony termin. W dniu 11.09.2009 r. o godz. 16.00 na terenie Aeroklubu Bydgoskiego (wejście od ul. Biedaszkowo) odbędzie się Spotkanie Koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. Tradycyjnie już, spotkanie to organizowane jest z okazji Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2 Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Wojsk OPL. Na spotkanie proszę zabrać zdjęcia do legitymacji członkowskich. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu wynosi 20 zł. Do dn. 30.08.2009r. proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu tel. 604 293 271, kol. Strzelecki lub 507 334 655, kol. Nazarewicz. Zarząd zaprasza na to spotkanie wszystkie osoby, które dotychczas nie są Członkami Stowarzyszenia, a które chcą wstąpić w nasze szeregi i być obecne wśród ludzi emocjonalnie związanymi z 2 KOP.
 

Wyjazd do Krojant. Ponadto informujemy, że zgodnie z rocznym planem naszej działalności, dnia 05.09.2009 r. (sobota) planowany jest wyjazd autokarem do KROJANT k. Chojnic na uroczystość patriotyczno-religijną i festyn kawaleryjski upamiętniający szarżę 18 pułku ułanów pomorskich pod Krojantami we wrześniu 1939 r. Szczegóły organizacyjne oraz koszty (zależnie od ilości chętnych) zostaną podane uczestnikom wyjazdu oddzielnie. Zgłoszenia przyjmuje kol. NAZAREWICZ w terminie do 23.08.2009 - tel. 507 334 655.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

06.07.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z planowanym wcześniej, spotkaniem Członków Stowarzyszenia z okazji rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Lotnictwa i Artylerii Obrony Przeciwlotniczej.

Zarząd ustalił datę spotkania na 9.09.2009 r. Dla zabezpieczenia strony logistycznej ustalono składkę w wysokości 20,00 zł.

Oprócz tej informacji o spotkaniu, na naszej stronie internetowej, Członkowie Stowarzyszenia otrzymają zaproszenia, które zostaną wysłane pocztą. Niezależnie od tego, Zarząd zaprasza na to spotkanie wszystkie osoby, które dotychczas nie są Członkami Stowarzyszenia, a które chcą wstąpić w nasze szeregi i być obecne wśród ludzi emocjonalnie związanymi z 2 KOP.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

06.06.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Porządek posiedzenia był następujący:
 

1. Informacja sekretarza o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy władz Stowarzyszenia

2. Informacja prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa o wykonaniu legitymacji członkowskich oraz certyfikatów.

3. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z organizacją spotkania Członków z okazji powstania 2 KOP Świąt: Lotnictwa oraz Artylerii Obrony Przeciwlotniczej.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

06.05.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


Porządek posiedzenia był następujący:
 

1. Zapoznano się z informacją skarbnika ppłk. dypl. rez. Henryka NAZAREWICZA o rocznym rozliczeniu Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym.

2. Zapoznano się z informacją sekretarza ppłk. mgr. Edwarda STRZELECKIEGO o realizacji zadań wynikających z planu rocznego.

3. Podjęto Uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia gen. dyw. Zbigniewa BIELEWICZA.

4. Podjęto Uchwałę o powołaniu na funkcję Kapelana Stowarzyszenia ks. płk. Marka KARCZEWSKIEGO.

5. Rozpatrzono wniosek prezesa Stowarzyszenia i zgodnie z § 13 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia, podjęto Uchawłę o nadaniu Tytułu i Patentu Mecenasa Stowarzyszenia następującym osobom: Panu MARKOWSKIEMU Stefanowi i Panu WOSIKOWI Andrzejowi. Gratulujemy serdecznie, zwłaszcza, że są to pierwsze tak zaszczytne wyróznienia nadane ludziom, którzy mają duży wkład w tworzenie naszego Stowarzyszenia.

6. Zatwierdzono projekty legitymacji członkowskiej i Certyfikatu Mecenasa Stowarzyszenia
 


Legitymacja członkowska Stowarzyszenia.
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia (strona zewnętrzna).
 


Legitymacja członkowska Stowarzyszenia.
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia (strona wewnętrzna).
 


Certyfikat Mecenasa Stowarzyszenia.
Certyfikat Mecenasa Stowarzyszenia.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

24.03.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne.
 

Między innymi, zatwierdzono projekt legitymacji członkowskich oraz wstępnie przyjęto propozycje dotyczące pamiątek zawierających cechy loga Stowarzyszenia.


Logo Stowarzyszenia.
Logo Stowarzyszenia.
 

W celu realizacji tego zamierzenia, Zarząd podejmie działania zmierzające do poszukania sponsorów.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

23.03.2009 - Spotkanie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego.


W Bydgoszczy odbyło się, zorganizowane przez Zarząd Okręgu Bydgoszcz tego Związku, spotkanie okolicznościowe, nawiązujące do tradycji obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Logo ZORRP.
Logo ZORRP.
 

W tym patriotycznym spotkaniu, z ramienia naszego Stowarzyszenia, uczestniczył wiceprezes ppłk rez. Wiesław Kosicki. Miłym akcentem było wręczenie naszemu przedstawicielowi znaczka Zarządu Okręgowego ZORRP. Aktu tego dokonał prezes Zarządu Okręgu, ppłk mgr Roman MISIAK.

Gratulujemy Panu Prezesowi Misiakowi świetnej organizacji i dziękujemy za zaproszenie.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

24.02.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 24.03.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem:
 

1. Informacja Sekretarza Stowarzyszenia o sprawach rejestrowych.

2. Informacja Skarbnika o finansach Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2009 r.

4. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.

5. Przyjęcie Uchwały w sprawie sprzeciwu dotyczącego planu sprzedaży samolotu CSS-13 przez Aeroklub Bydgoski.
 

U C H W A Ł A: Zarząd Stowarzyszenia po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez gen. bryg. rez. Mariana Deringa o zamiarze sprzedaży przez Aeroklub Bydgoski samolotu CSS-13 wyraża zaniepokojenie z tego tytułu. Biorąc pod uwagę fakt, że samolot ten w dniu 14.09.1999 r. został przekazany bezpłatnie przez dowódcę 2. KOP do Aeroklubu Bydgoskiego w celu propagowania idei lotnictwa w regionie, jego sprzedaż uważamy z błąd. Upoważniamy Prezesa Stowarzyszenia do przekazania ww. stanowiska Stowarzyszenia władzom Aeroklubu.
 

6. Dyskusja i wolne wnioski.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

31.01.2009 - Odszedł do rezerwy gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ.


W dniu 31.01.2009 r. odszedł do rezerwy. gen. dyw. Zbigniew BIELEWICZ, były dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Życzymy Panu Generałowi wszelkiej pomyślności w działalności na niwie cywilnej.
 

Członkowie Stow. Żołn. Prac. i Symp. 2 KOP.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

13.01.2009 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 13.01.2009 odbyło się posiedzenie Zarządu.
 

To posiedzenie poświęcone było ocenie organizacji i przebiegu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP połączonego ze spotkaniem noworocznym. Ustalono, że podczas posiedzenia w lutym br. przyjęty zostanie szczegółowy plan działalności Zarządu w poszczególnych miesiącach roku 2009.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

09.01.2009 - Walne Zebranie Stowarzyszenia.


W sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego “Lotnik” odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP
 


Walne Zebranie Stowarzyszenia.
N zdjęciu od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Wiesław Kosicki, gen. bryg. Marian Dering, ppłk rez. Edward Strzelecki i ppłk rez. Edmund Łączny.
 

Następnie, po Zebraniu odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości. W ramach spotkania, miedzy innymi wystąpiła piosenkarka Karolina Kubicka, która zaśpiewała piosenki francuskie.
 


Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia.
Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia, śpiewa Karolina Kubicka.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

Rok 2008

 

04.12.2008 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 04.12.2008 odbyło się posiedzenie Zarządu.
 

Trwają przygotowania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP w styczniu 2009 r. Posiedzenie Zarządu poświęcone zostało sprawom organizacyjnym. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 6.01.2009r.

Zarząd, przed Zebraniem, za pośrednictwem strony internetowej, zwrócił się do członków o zgłaszanie propozycji do działalności w 2009 r.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

29.08.2008 - Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.


W dniu 29.08.2008 odbyło się spotkanie koleżeńskie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP.


Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
Spotkanie Koleżeńskie Stowarzyszenia.
 

Spotkanie zorganizowano jest z okazji Święta Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa, Rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Wojsk OPL.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

28.08.2008 - Święto Lotnictwa Polskiego.


W dniu 28.08.2008 r. przy Pomniku Lotnika na Błoniu w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji Święta Lotnictwa. W imieniu Stowarzyszenia kwiaty złożył ppłk Wiesław Kosicki i płk Tadeusz Lewandowski.


Święto Lotnictwa - 2008.
Przed Pomnikiem Lotnika na Błoniu w Bydgoszczy, ppłk Wiesław Kosicki i płk Tadeusz Lewandowski.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

23.01.2008 - Katastrofa w Mirosławcu.


W dniu 23.01.2008 r. o godz. 19.07 w Mirosławcu w katastrofie lotniczej zginęło dwudziestu naszych kolegów-żołnierzy.
 

Łączymy się w bólu z najbliższymi.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

22.01.2008 - Odeszli do rezerwy.


W dniu 22.01.2008 r., minister obrony narodowej Bogdan Klich pożegnał, odchodzących do rezerwy: ostatniego dowódcę 2. KOP, gen. bryg. pil. Tadeusza Kuziorę oraz ostatniego zastępcę dowódcy 2. KOP, Prezes naszego Stowarzyszenia, gen. bryg. Mariana Deringa.

Natomiast dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Andrzej Błasik, pożegnał tych dwóch bliskich nam generałów w dniu 31 stycznia.


Gen. bryg. Marian Dering w rezerwie.
Gen. bryg. Marian Dering w rezerwie.
 

Gen. bryg. Marian Dering z kolegami i podwładnymi pożegnał się w dniu 05.02.br.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

11.01.2008 - Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia.Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia.
Na zdjęciu od lewej: ppłk rez. Wiesław Kosicki i gen. bryg. Marian Dering.
 

W dniu 11.01.2008 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia oraz deklarujących chęć wstąpienia do Stowarzyszenia. W tym dniu Stowarzyszenie powiększyło się o szesnaście osób. Atmosfera tego spotkania była znakomita, ponieważ wielu z nas, po latach, spotkało swoich kolegów, przełożonych i podwładnych.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

Rok 2007

 

31.12.2007 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 31.12.2007 odbyło się posiedzenie Zarządu.
 

Głównym tematem posiedzenia był plan pracy na 2008 r.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

06.08.2007 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 06.08.2007 odbyło się posiedzenie Zarządu.
 


Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

25.07.2007 - Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.


W dniu 25.07.2007 odbyło się posiedzenie Zarządu. Podjęto decyzję o zgłoszeniu: do sądu władz Stowarzyszenia, KRS, Regon i NIP
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

05.07.2007 - Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia.Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia.
Podczas zebrania organizacyjnego Stowarzyszenia, od lewej: gen. bryg. Marian Dering, ppłk rez. Wiesław Kosicki, Maria Wierzchosławska, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk Czesław Hrut i ppłk rez. Edmund Łączny.
 

W dniu 05.07.2007 odbyło się zebranie organizacyjne Stowarzyszenia. Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ustalono szereg innych spraw organizacyjnych.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

03.07.2007 - Spotkanie grupy inicjatywnej Stowarzyszenia.


W dniu 03.07.2007 odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej Stowarzyszenia Zasadniczy temat spotkania: “Zapoznanie z decyzją sądu w sprawie rejestracji Stowarzyszenia”.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 

18.01.2007 - Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.


W dniu 03.07.2007 odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W zebraniu uczestniczyły i tym samym stały się założycielami Stowarzyszenia następujące osoby (kolejność według czasu zgłoszenia się):

 • gen. bryg. Marian Dering;
 • ppłk rez. Wiesław Kosicki;
 • Maria Wierzchosławska;
 • ppłk Andrzej Cieślak;
 • płk Krzysztof Bocheński;
 • płk Józef Jarosławski;
 • ppłk rez.Henryk Nazarewicz;
 • ppłk rez. Zygmunt Stec;
 • st. chor. sztab. Waldemar Graczyk;
 • Elżbieta Zawal;
 • mł. chor. Rafał Tomaszewski;
 • płk Wiesław Poławski;
 • płk Tadeusz Lewandowski;
 • płk Andrzej Kubiak;
 • ppłk rez. Ryszard Kowalski;
 • mjr Tomasz Wójtowicz.

W skład Prezydium Zebrania zostali wybrani:

 • ppłk rez. Zygmunt Stec - przewodniczący;
 • gen. bryg. Marian Dering - członek;
 • Maria Wierzchosławska - protokolant;

Komitetu Założycielskiego zostali wybrani:

 • ppłk rez. Zygmunt Stec - przewodniczący;
 • gen. bryg. Marian Dering - członek;
 • ppłk rez. Henryk Nazarewicz - członek.

Zebranie zatwierdziło nazwę “Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej” i Statut Stowarzyszenia. Wszystkie głosowania były jednomyślne.
 

Uruchomiono procedurę rejestracyjną Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.
 

[ Powrót do wiadomości. ]
 

 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP